Živá podpora :
close Your message
was sent successfully
Zanechte zprávu a my se vám
zakrátko ozveme zpět.
close Your message
was sent successfully
close

Jsme vám k dispozici:
pondělí až pátek
4:00–20:00 GMT

Zákaznická podpora:

Technická podpora:
+36-1-8808-422

close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Vítejte na živém chatu iFOREX! Chcete-li naše služby vylepšit, uveďte následující informace:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

PRIIP KIDs

DOKUMENTY SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI

O těchto investičních produktech vám poskytnou základní informace následující dokumenty. Nejedná se o marketingový materiál, nýbrž jsou vyžadovány zákonem. Jejich účelem je pomoci vám porozumět povaze produktů, rizikům, nákladům, možnému zisku a ztrátám plynoucím z jejich užívání, jakož i poskytnout prostor pro jejich srovnání s jinými produkty.

Investiční společnost: eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (eBrókerház), tel. +36-1-8808-400, webové stránky: www.iforex.cz
Licence udělena: Maďarským dohlížecím finančním úřadem (HFSA);
Číslo licence: III/73.059-4/2002. a III/73.059/2000.

Rozhodujete se o nákupu komplexního produktu, jehož pochopení může být obtížné

 • AKCIOVÉ CFD

  O jaký produkt se jedná?

  Tento investiční produkt se nazývá Smlouva o vyrovnání rozdílu (CFD). CFD je mimoburzovním (OTC) pákovým spekulačním finančním nástrojem, jehož hodnota je stanovena na základě hodnoty podkladových aktiv. Klient dosáhne zisku nebo ztráty z CFD na základě výběru a realizaci pokynů (koupit nebo prodat) a z výsledku následného směru pohybu hodnoty podkladových aktiv. Výše zisku nebo ztráty se stanoví na základě hodnoty podkladových aktiv ve chvíli otevření obchodu (pozice) a jejich hodnoty při uzavření obchodu. CFD se vyplácí pouze v hotovosti a klient nemá žádná práva k aktuálním podkladovým aktivům.

  Cílem CFD je dosáhnout zisku ze změny v ceně podkladových aktiv. V případě akciových CFD jsou tyto ceny stanoveny kotacemi příslušných burz cenných papírů. eBrókerház tyto ceny získává od svého poskytovatele likvidity, který zase tyto ceny čerpá od agregátorů tržních dat, které shromažďují (agregují) data z příslušných burz. Trh pro většinu akcí je otevřen  pět dnů v týdnu, od neděle do pátku. Konkrétní doby obchodování zjistíte na webových stránkách eBrókerház.

  Tento produkt je určen klientům, kteří chtějí provádět řízené transakce a těžit z krátkodobých pohybů cen akcii z agregovaného výkonu podkladových aktiv a jsou ochotni nést riziko ztráty i celé investované částky v krátkém čase. Proto tento produkt není vhodný pro klienty, kteří si investovanou částku nemohou dovolit ztratit. Aby klient v této oblasti investování uspěl, měl by vytvářet informované predikce či předpoklady ohledně směřování ceny pokladových aktiv (ke kterémužto účelu může využívat nástroje, jež mu eBrókerház poskytuje k dispozici) a měl by pozorně sledovat stav kurzů, jelikož se mohou v krátkém čase velmi rychle změnit. 

  K otevření obchodování s CFD instrumenty musí klient disponovat dostatečnými prostředky na účtu („Marže“). Požadovaná výše počáteční marže pro všechna akciová CFD je 20 % (odpovídající páce 20:1). To znamená, že pro otevření obchodu (pozice) ve výši 10 000 EUR (velikost obchodu), by klient potřeboval na svém účtě minimální dostupnou marži o velikosti 2000 EUR. 

  Zisk nebo ztráta z (pohledu klienta na obchodní platformě) jsou stanoveny podle těchto vzorců:
  Pro pozice koupit (dlouhá pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při uzavření pozice - kurz nákup při otevření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Pro pozice prodat (krátká pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při otevření pozice - kurz nákup při uzavření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Zisk/ztráta (P/L) z uzavřených pozic se pak přepočítá do základní měny účtu klienta, pokud se měny liší, a to dle příslušného aktuálního tržního kurzu Nákup/Prodej v okamžiku uzavření pozice.
  Zisk/ztrátu také ovlivňují poplatky účtované eBrókerház, které jsou uvedeny níže.

  Zisk/ztráta se počítá a vykazuje na obchodní platformě průběžně a ztráty z pozic ovlivňují klientovu marži. Z důvodu regulace úrovně automatického uzavírání ztrátových obchodů („Ochrana Marže“) ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), jakmile finanční prostředky dostupné na klientově účtu (tj. klientův vlastní kapitál) poklesnou na úroveň rovnou nebo nižší, než 50 % Použité marže pro všechny otevřené obchody (tj. 50 % použité marže = udržovaná marže), spustí se mechanismus Ochrany marže a automaticky uzavře obchod, který spotřebovává největší část Použité marže nebo všechny otevřené obchody v daném instrumentu. Jakékoliv nerealizované zisky v otevřených pozicích se použijí na podporu ztrátových pozic na účtu klienta. Pokud má klient na jakékoliv otevřené pozici/e nastavený příkaz Stop Loss, některé nebo všechny tyto pozice mohou být automaticky uzavřeny před dosažení hodnoty Stop Loss příkazu kvůli povinnému automatickému mechanismu Ochrany marže.  Je důležité po celou dobu udržovat požadovanou úroveň marže na podporu otevřených pozic klienta. Další podrobnosti najdete v obchodních podmínkách.

  Rizika a zisky – jaké jsou?1

  Tento ukazatel rizika předpokládá 24hodinové držení pozice. Berte prosím na vědomí, že v některých situacích na trhu se může stát, že nebudete moci uzavřít pozici snadno nebo ji budete muset ukončit za cenu, která značně ovlivní návratnost vaší investice. Obchodování s CFD může být ovlivněno i tzv. skluzem (slippage) neboli nemožností uzavřít pozici za požadovanou cenu, protože taková cena již není na trhu dostupná. CFD jsou OTC produkty a nelze je prodávat na žádné burze, v MTF či s nimi provádět jiné druhy obchodu.

  Tento produkt je vysoce rizikový. Ceny podkladových aktiv mohou v krátkém čase značně kolísat. Pokud dojde v důsledku tržní situace ke změně ceny (kurzu) proti směru pozice, kterou klient otevřel, pak by klient mohl utrpět i značnou ztrátu za velmi krátkou dobu, a to i do maxima celkového zůstatku na jeho obchodním účtu (včetně klientových vkladů a jakýchkoliv nakumulovaných zisků). Opatřením, které zabrání, aby se klient nestal kvůli eBrókerház dlužníkem, tzn. aby nevznikly požadavky převyšující dostupnou částku na účtu klienta, je smlouva o „Ochraně klienta proti zápornému zůstatku“. Na druhé straně dojde-li k takovéto změně ceny (kurzu) ve směru otevřeného obchodu, který klient zadal, může klient velmi rychle dosáhnout i velkého zisku.

  Zisky a ztráty jsou dány též mírou použitého pákového efektu. Vyšší poměr pákového efektu vede k vyšším ziskům, jestliže klient správně otevře pozici ve směru pohybu trendu , a k vyšším ztrátám, jestliže směr trendu jde proti volbě směru klienta. 

  Scénáře výkonu (v případě, kdy pozice není držena přes noc a není přítomen efekt skluzu): 

  Níže jsou uvedeny příklady scénářů výkonu obchodování akciového CFD společnosti Apple.

  Pouze pro obyvatele Francie: V souladu s požadavky AMF mají všechny CFD vnitřní ochranu. Z tohoto důvodu otevřené pozice budou automaticky uzavřeny, buďto dosáhnou-li úrovně vlastní ochrany nebo úrovně Ochrany marže, podle toho, co nastane dříve.

  Co se stane, pokud vás eBrókerház nebude schopna vyplatit? V případě insolvence eBrókerház a neschopnosti vyplatit své klienty mají koncoví klienti nárok na náhradu až do výše 100 000,- EUR od Maďarský fond ochrany investorů (BEVA).

  Jaké jsou náklady? eBrókerház účtuje spread při nákupu CFD klientem. Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou CFD, který je násoben velikostí obchodu. Spready jednotlivých podkladových aktiv jsou uvedeny na webových stránkách eBrókerház, nicméně u každého klienta se mohou spready lišit u všech nebo některých položek podkladových aktiv na základě historie klienta, objemu aktivit nebo některých propagačních akcí.

  Abychom uvedli příklad, předpokládáme transakci 55 jednotek akcíí Applu se 6pipovým spreadem. Pip u Applu je 2. desetinné číslo v ceně (0,01). 55 × 0,06 = 3,3 USD

  Při otevření transakce bude od P/L odečtena částka 3,3 USD, a tedy ukazatel zisk/ztráta (P/L) po otevření transakce bude -3,3 USD. 

  K tomu si navíc eBrókerház účtuje poplatek, dojde-li k držení pozice přes noc (overnight financing, dále jen OF) u obchodů, které na konci denního obchodování zůstávají otevřené. Z OF může být uplatněn kredit i debet, které se vypočítají na základě příslušné úrokové sazby pro měnu, ve které je podkladový dokument obchodován, plus navýšení (mark-up). Mark-up pro akciové CFD činí 5 %. 

  Pokud je vypočítané OF procento kladné, znamená to, že příslušná částka bude přidána (připsána) na účet klienta. Negativní procento OF znamená, že daná částka bude odečtena (debetována) z účtu klienta. Pokud se uvedená měna CFD liší od měny účtu, bude převedena na měnu účtu dle v tu chvíli převažujících směnných kurzů.

  Výpočet procenta OF pro dlouhé pozice:

  Výpočet procenta OF pro krátké pozice:

  Pro získání výsledné částky z OF je procento OF (jak vypočítáno výše) násobeno velikostí objemu obchodu (v jednotkách základního aktiva), jak uvádí vzorec níže:
  Částka plynoucí z obchodu drženého přes noc = objem obchodu × procento OF

  V případě vyplácení dividend plynoucích z vlastnictví akciových CFD bude provedena úprava zůstatku klienta v závislosti na výši pozice v podkladovém aktivu, které klient vlastní na konci obchodního dne, který předchází termínu výplaty dividendy. Úprava dividendy bude vypočítána na základě velikosti dividendy, velikosti pozice klienta a toho, zda šlo o nákup nebo prodej, kde u dlouhých pozic je úprava ve prospěch zůstatku klienta a u krátkých pozic se ze zůstaku klienta odečítá.  

  V případech výskytu určitých událostí, kdy dojde k ovlivnění hodnoty akcií veřejné společnosti v důsledku „firemní události“ (Corporate Action), bude eBrókerház likvidovat jakoukoli otevřenou pozici a odstraní i jakýkoli čekající pokyn (nový limit) akciového CFD, který kotuje, tedy stanovuje cenu konkrétní akcie. Firemní událost zahrnuje rozdělení, nabídnutí práv, odhlášení a jiné události, které zásadně ovlivňují nebo mohou zásadně ovlivnit cenu akcie (včetně zásadních prohlášení společnosti, převzetí, sloučení, insolvence, atd.). Soupis nadcházejících firemních událostí lze najít na webových stránkách eBrókerház. 

  Výsledky obchodování CFD mohou podléhat daňovým pravidlům ve státě bydliště klienta.

  Jak dlouho mám pozice držet a mohu si peníze vybrat dříve? Akciové CFD se obvykle drží méně než 24 hodin. Hotovost z CFD můžete čerpat v kterékoli chvíli v době obchodních hodin během pracovních dnů, ovšem výsledná cena nemusí nutně být výhodná pro vás či vaše investiční cíle.

  Jak podávat reklamace? Reklamace lze adresovat do eBrókerház emailem na compliance@ebrokerhaz.hu. V emailu prosím uveďte jméno klienta, číslo účtu (ID) a typ reklamace. Pokud klient s reakcí na svou reklamaci nebude spokojen, může se obrátit na Maďarskou národní banku nebo příslušný soud.

  Jiné související informace: Tento dokument s hlavními informacemi o produktu není vyčerpávající. Více informací o produktu a právně závazných podmínkách získáte na webových stránkách eBrókerház www.iforex.cz.


  V číselných hodnotách není započítána vaše aktuální daňová situace, což může ovlivnit to, jakou částku dostanete nazpět.
  Z Pozice automaticky uzavřena z důvodu automatické Ochrany marže.

  Pro stáhnutelnou verzi klikněte zde

 • ETF CFD

  O jaký produkt se jedná?

  Tento investiční produkt se nazývá Smlouva o vyrovnání rozdílu (CFD). CFD je mimoburzovním (OTC) spekulačním finančním nástrojem, jehož hodnota je stanovena na základě hodnoty podkladových aktiv. Klient dosáhne zisku nebo ztráty z CFD na základě výběru pokynů (koupit nebo prodat) a následného směru pohybu hodnoty podkladových aktiv. Výše zisku nebo ztráty se stanoví na základě hodnoty podkladových aktiv ve chvíli otevření obchodu a jejich hodnoty při uzavření obchodu. CFD se vyplácí pouze v hotovosti a klient nemá žádná práva k aktuálním podkladovým aktivům.

  Cílem CFD je dosáhnout zisku ze změny v ceně podkladových aktiv. V případě CFD na ETF (burzovně obchodovatelné fondy) jsou tyto ceny stanoveny sledováním výkonu tzv. koše (souhrnu) podkladových aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a komodity. eBrókerház tyto ceny získává od svého poskytovatele likvidity, který zase tyto ceny čerpá od agregátorů tržních dat, které shromažďují (agregují) data z příslušných burz. Trh pro většinu ETF je otevřen pět dnů v týdnu, od neděle do pátku. Konkrétní doby obchodování zjistíte na webových stránkách eBrókerház.

  Tento produkt je určen klientům, kteří chtějí provádět řízené transakce a těžit z krátkodobých pohybů cen z agregovaného výkonu podkladových aktiv a jsou ochotni nést riziko ztráty i celé investované částky v krátkém čase. Proto tento produkt není vhodný pro klienty, kteří si investovanou částku nemohou dovolit ztratit. Aby klient v této oblasti investování uspěl, měl by vytvářet informované predikce či předpoklady ohledně směřování ceny podkladových aktiv (ke kterémužto účelu může využívat nástroje, jež mu eBrókerház poskytuje k dispozici) a měl by pozorně sledovat stav kurzů, jelikož se mohou v krátkém čase velmi rychle změnit. 

  K otevření obchodu (pozice) s CFD instrumentem musí klient disponovat dostatečnými prostředky na účtu („Marže“). Požadovaná dostupná počáteční marže pro všechny CFD na ETF je 20 % (odpovídající páce 5:1). To znamená, že pro otevření obchodu (pozice) ve výši 10 000 EUR (velikost obchodu) by klient potřeboval na svém účtě minimální dostupnou marži o velikosti 2000 EUR.

  Zisk nebo ztráta z (pohledu klienta na platformě) jsou stanoveny podle těchto vzorců:
  Pro pozice koupit (dlouhá pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při uzavření pozice - kurz nákup při otevření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Pro pozice prodat (krátká pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při otevření pozice - kurz nákup při uzavření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Zisk/ztráta (P/L) z uzavřených pozic se pak přepočítá do základní měny účtu klienta, pokud se měny liší, a to dle příslušného aktuálního tržního kurzu Nákup/Prodej v okamžiku uzavření pozice.

  Zisk/ztrátu také ovlivňují poplatky účtované eBrókerház, které jsou uvedeny níže.

  Zisk/ztráta se počítá a vykazuje na obchodní platformě průběžně a ztráty z pozic ovlivňují klientovu marži. Z důvodu regulace úrovně automatického uzavírání ztrátových obchodů („Ochrana Marže“) ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), jakmile finanční prostředky dostupné na klientově účtu (tj. klientův vlastní kapitál) poklesnou na úroveň rovnou nebo nižší, než 50 % Použité marže pro všechny otevřené obchody (tj. 50 % použité marže = udržovaná marže), spustí se mechanismus Ochrany marže a automaticky uzavře obchod, který spotřebovává největší část Použité marže nebo všechny otevřené obchody v daném instrumentu. Jakékoliv nerealizované zisky v otevřených pozicích se použijí na podporu ztrátových pozic na účtu klienta. Pokud má klient na jakékoliv otevřené pozici/e nastavený příkaz Stop Loss, některé nebo všechny tyto pozice mohou být automaticky uzavřeny před dosažení hodnoty Stop Loss příkazu kvůli povinnému automatickému mechanismu Ochrany marže.  Je důležité po celou dobu udržovat požadovanou úroveň marže na podporu otevřených pozic klienta. Další podrobnosti najdete v obchodních podmínkách.

  Rizika a zisky – jaké jsou?1

  Tento ukazatel rizika předpokládá 24hodinové držení pozice. Berte prosím na vědomí, že v některých situacích na trhu se může stát, že nebudete moci uzavřít pozici snadno nebo ji budete muset ukončit za cenu, která značně ovlivní návratnost vaší investice. Obchodování s CFD může být ovlivněno i tzv. skluzem (slippage) neboli nemožností zavřít pozici za požadovanou cenu, protože taková cena již není na trhu dostupná. CFD jsou OTC produkty a nelze je prodávat na žádné burze, v MTF či s nimi provádět jiné druhy obchodu.

  Tento produkt je vysoce rizikový. Ceny podkladových aktiv mohou v krátkém čase značně kolísat. Pokud dojde v důsledku tržní situace ke změně ceny (kurzu) proti směru pozice, kterou klient otevřel, pak by klient mohl utrpět i značnou ztrátu za velmi krátkou dobu, a to až do maxima celkového zůstatku na jeho obchodním účtu (včetně klientových vkladů a jakýchkoliv nakumulovaných zisků). Opatřením, které zabrání, aby se klient stal kvůli eBrókerház dlužníkem, tzn. aby vznikly požadavky převyšující dostupnou částku na účtu klienta, je smlouva o „Ochraně proti zápornému zůstatku“. Na druhé straně dojde-li k takovéto změně ve směru otevřeného obchodu, který klient zadal, může klient velmi rychle dosáhnout i velkého zisku. 

  Zisky a ztráty jsou dány též mírou použitého pákového efektu. Vyšší poměr pákového efektu vede k vyšším ziskům, jestliže klient správně otevře pozici ve směru pohybu trendu, a k vyšším ztrátám, jestliže směr trendu jde proti volbě směru klienta. 

  Scénáře výkonu (v případě, kdy pozice není držena přes noc a není přítomen efekt skluzu):

  Níže jsou uvedeny příklady scénářů výkonu obchodování CFD na základě ETF US Energy.

  Pouze pro obyvatele Francie: V souladu s požadavky AMF mají všechny CFD vnitřní ochranu. Z tohoto důvodu otevřené pozice budou automaticky uzavřeny, buďto dosáhnou-li úrovně vlastní ochrany nebo úrovně Ochrany marže, podle toho, co nastane dříve.

  Co se stane, pokud vás eBrókerház nebude schopna vyplatit? V případě insolvence eBrókerház a neschopnosti vyplatit své klienty mají koncoví klienti nárok na náhradu až do výše 100 000,- EUR od Maďarsky investorského kompenzačního fondu (BEVA).

  Jaké jsou náklady? eBrókerház účtuje spread při nákupu CFD klientem. Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou CFD, který je násoben velikostí obchodu. Spready jednotlivých podkladových aktiv jsou uvedeny na webových stránkách eBrókerház, nicméně u každého klienta se mohou spready lišit u všech nebo některých položek podkladových aktiv na základě historie klienta, objemu aktivit nebo některých propagačních akcí. 

  Abychom uvedli příklad, předpokládáme transakci 145 jednotek v ETF US Energy s 15pipovým spreadem. Pip u ETF US Energy je 2. desetinné číslo v ceně (0,01). 145 × 0,15 = 21,75 USD

  Při otevření transakce bude od P/L odečtena částka 21,75 USD, a tedy ukazatel zisk/ztráta (P/L) po otevření transakce bude -21.75 USD.  

  K tomu si navíc eBrókerház účtuje poplatek, dojde-li k držení pozice přes noc (overnight financing, dále jen OF) u obchodů, které na konci denního obchodování zůstávají otevřené. Z OF může být uplatněn kredit i debet, které se vypočítají na základě příslušné úrokové sazby pro měnu, ve které je podkladový dokument obchodován, plus navýšení (mark-up). Navýšení pro ETF CFD činí 5 %.

  Pokud je vypočítané OF procento kladné, znamená to, že příslušná částka bude přidána (připsána) na účet klienta. Negativní procento OF znamená, že daná částka bude odečtena (debetována) z účtu klienta. Pokud se uvedená měna CFD liší od měny účtu, bude převedena na měnu účtu dle aktuálních směnných kurzů.

  Výpočet procenta OF pro dlouhé pozice:

  Výpočet procenta OF pro krátké pozice:

  Pro získání výsledné částky z OF je procento OF (jak vypočítáno výše) násobeno velikostí objemu obchodu (v jednotkách základního aktiva), jak uvádí vzorec níže:
  Částka plynoucí z obchodu drženého přes noc = objem obchodu × procento OF 

  V případě vyplácení dividend plynoucích z vlastnictví ETF bude provedena úprava zůstatku klienta v závislosti na výši pozice v podkladovém aktivu, které klient vlastní na konci obchodního dne, který předchází termínu výplaty dividendy. Úprava dividendy bude vypočítána na základě velikosti dividendy, velikosti pozice klienta a toho, zda šlo o nákup nebo prodej, kde u dlouhých pozic je úprava ve prospěch zůstatku klienta a u krátkých pozic se ze zůstaku klienta odečítá. 

  V případech událostí, kdy dojde k ovlivnění hodnoty akcií veřejné společnosti v důsledku „firemní události“ (Corporate Action), bude eBrókerház likvidovat jakoukoli otevřenou pozici a odstraní jakýkoli čekající pokyn (nový limit) u ETF CFD, který kotuje – tedy stanovuje cenu konkrétní akcie. Firemní událost zahrnuje rozdělení, nabídnutí práv, odhlášení a jiné události, které zásadně ovlivňují nebo mohou zásadně ovlivnit cenu akcie (včetně zásadních prohlášení společnosti, převzetí, sloučení, insolvence, atd.). Soupis nadcházejících firemních událostí lze najít na webových stránkách eBrókerház.

  Výsledky obchodování CFD mohou podléhat daňovým pravidlům ve státě bydliště klienta.

  Jak dlouho mám pozice držet a mohu si peníze vybrat dříve? ETF CFD se obvykle drží méně než 24 hodin. Hotovost z CFD můžete čerpat v kterékoli chvíli v době obchodních hodin během pracovních dnů, ovšem výsledná cena nemusí nutně být výhodná pro vás či vaše investiční cíle.

  Jak podávat reklamace? Reklamace lze adresovat do eBrókerház emailem na compliance@ebrokerhaz.hu. V emailu prosím uveďte jméno klienta, číslo účtu (ID) a typ reklamace. Pokud klient s reakcí na svou reklamaci nebude spokojen, může se obrátit na Maďarskou národní banku nebo příslušný soud.

  Jiné související informace: Tento dokument s hlavními informacemi o produktu není vyčerpávající. Více informací o produktu a právně závazných podmínkách získáte na webových stránkách eBrókerház www.iforex.cz.


  V číselných hodnotách není započítána vaše aktuální daňová situace, což může ovlivnit to, jakou částku dostanete nazpět.
  Z Pozice automaticky uzavřena z důvodu automatické Ochrany marže.

  Pro stáhnutelnou verzi klikněte zde

 • INDEXY CFD

  O jaký produkt se jedná?

  Tento investiční produkt se nazývá Smlouva o vyrovnání rozdílu (CFD). CFD je mimoburzovním (OTC) pákovým spekulačním finančním nástrojem, jehož hodnota je stanovena na základě hodnoty podkladových aktiv. Klient dosáhne zisku nebo ztráty z CFD na základě výběru a realizaci pokynů (koupit nebo prodat) a z výsledku následného směru pohybu hodnoty podkladových aktiv. Výše zisku nebo ztráty se stanoví na základě hodnoty podkladových aktiv ve chvíli otevření obchodu (pozice) a jejich hodnoty při uzavření obchodu. CFD se vyplácí pouze v hotovosti a klient nemá žádná práva k aktuálním podkladovým aktivům.

  Cílem CFD je dosáhnout zisku ze změny v ceně podkladových aktiv. V případě indexů CFD jsou tyto ceny stanoveny kotacemi indexů příslušných burz cenných papírů. eBrókerház tyto ceny získává od svého poskytovatele likvidity, který zase tyto ceny čerpá od agregátorů tržních dat, které shromažďují (agregují) data z příslušných burz. Trh pro většinu akcí je otevřen  pět dnů v týdnu, od neděle do pátku. Konkrétní doby obchodování zjistíte na webových stránkách eBrókerház.

  Tento produkt je určen klientům, kteří chtějí provádět řízené transakce a těžit z krátkodobých pohybů cen akcii z agregovaného výkonu podkladových aktiv a jsou ochotni nést riziko ztráty i celé investované částky v krátkém čase. Proto tento produkt není vhodný pro klienty, kteří si investovanou částku nemohou dovolit ztratit. Aby klient v této oblasti investování uspěl, měl by vytvářet informované predikce či předpoklady ohledně směřování ceny pokladových aktiv (ke kterémužto účelu může využívat nástroje, jež mu eBrókerház poskytuje k dispozici) a měl by pozorně sledovat stav kurzů, jelikož se mohou v krátkém čase velmi rychle změnit. 

  K otevření obchodu s CFD musí klient disponovat dostatečnými prostředky na účtu („Marže“). Požadovaná výše zálohy pro vedlejší indexy CFD je 10 % (odpovídající páce 10:1) a 5 % pro hlavní indexy, které zahrnují US 30, US 100, US 500, UK 100, France 40, Germany 30, Japan 225, Australia 200, Europe 50 (odpovídající páce 20:1). To znamená, že pro otevření obchodu (pozice) ve výši 10 000 EUR (velikost obchodu) na Japan 225, by klient potřeboval na svém účtě minimální dostupnou marži o velikosti 500 EUR.

  Zisk nebo ztráta z (pohledu klienta na obchodní platformě) jsou stanoveny podle těchto vzorců:
  Pro pozice koupit (dlouhá pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při uzavření pozice - kurz nákup při otevření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Pro pozice prodat (krátká pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při otevření pozice - kurz nákup při uzavření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Zisk/ztráta (P/L) z uzavřených pozic se pak přepočítá do základní měny účtu klienta, pokud se měny liší, a to dle příslušného aktuálního tržního kurzu Nákup/Prodej v okamžiku uzavření pozice.

  Zisk/ztrátu také ovlivňují poplatky účtované eBrókerház, které jsou uvedeny níže.

  Zisk/ztráta se počítá a vykazuje na obchodní platformě průběžně a ztráty z pozic ovlivňují klientovu marži. Z důvodu regulace úrovně automatického uzavírání ztrátových obchodů („Ochrana Marže“) ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), jakmile finanční prostředky dostupné na klientově účtu (tj. klientův vlastní kapitál) poklesnou na úroveň rovnou nebo nižší, než 50 % Použité marže pro všechny otevřené obchody (tj. 50 % použité marže = udržovaná marže), spustí se mechanismus Ochrany marže a automaticky uzavře obchod, který spotřebovává největší část Použité marže nebo všechny otevřené obchody v daném instrumentu. Jakékoliv nerealizované zisky v otevřených pozicích se použijí na podporu ztrátových pozic na účtu klienta. Pokud má klient na jakékoliv otevřené pozici/e nastavený příkaz Stop Loss, některé nebo všechny tyto pozice mohou být automaticky uzavřeny před dosažení hodnoty Stop Loss příkazu kvůli povinnému automatickému mechanismu Ochrany marže.  Je důležité po celou dobu udržovat požadovanou úroveň marže na podporu otevřených pozic klienta. Další podrobnosti najdete v obchodních podmínkách.

  Rizika a zisky – jaké jsou?1

  Tento ukazatel rizika předpokládá 24hodinové držení pozice. Berte prosím na vědomí, že v některých situacích na trhu se může stát, že nebudete moci uzavřít pozici snadno nebo ji budete muset uzavřít za cenu, která značně ovlivní návratnost vaší investice. Obchodování s CFD může být ovlivněno i tzv. skluzem (slippage) neboli nemožností uzavřít pozici za požadovanou cenu, protože taková cena již není na trhu dostupná. CFD jsou OTC produkty a nelze je prodávat na žádné burze, v MTF či s nimi provádět jiné druhy.

  Tento produkt je vysoce rizikový. Ceny podkladových aktiv mohou v krátkém čase značně kolísat. Pokud dojde v důsledku tržní situace ke změně ceny (kurzu) proti směru pozice, kterou klient otevřel, pak by klient mohl utrpět i značnou ztrátu za velmi krátkou dobu, a to i do maxima celkového zůstatku na jeho obchodním účtu (včetně klientových vkladů a jakýchkoliv nakumulovaných zisků). Opatřením, které zabrání, aby se klient nestal kvůli eBrókerház dlužníkem, tzn. aby nevznikly požadavky převyšující dostupnou částku na účtu klienta, je smlouva o „Ochraně klienta proti zápornému zůstatku“. Na druhé straně dojde-li k takovéto změně ceny (kurzu) ve směru otevřeného obchodu, který klient zadal, může klient velmi rychle dosáhnout i velkého zisku.

  Zisky a ztráty jsou dány též mírou použitého pákového efektu. Vyšší poměr pákového efektu vede k vyšším ziskům, jestliže klient správně otevře pozici ve směru pohybu trendu , a k vyšším ztrátám, jestliže směr trendu jde proti volbě směru klienta. 

  Scénáře výkonu (v případě, kdy pozice není držena přes noc a není přítomen efekt skluzu):

  Níže jsou uvedeny příklady scénářů výkonu obchodování CFD na základě indexu Japan 225.  Pouze pro obyvatele Francie: V souladu s požadavky AMF mají všechny CFD vnitřní ochranu. Z tohoto důvodu otevřené pozice budou automaticky uzavřeny, buďto dosáhnou-li úrovně vlastní ochrany nebo úrovně Ochrany marže, podle toho, co nastane dříve.

  Co se stane, pokud vás eBrókerház nebude schopna vyplatit? V případě insolvence eBrókerház a neschopnosti vyplatit své klienty mají koncoví klienti nárok na náhradu až do výše 100 000,- EUR od Maďasky investorského kompenzačního fondu (BEVA).

  Jaké jsou náklady? eBrókerház účtuje spread při nákupu CFD klientem. Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou CFD, který je násoben velikostí obchodu. Spready jednotlivých podkladových aktiv jsou uvedeny na webových stránkách eBrókerház, nicméně u každého klienta se mohou spready lišit u všech nebo některých položek podkladových aktiv na základě historie klienta, objemu aktivit nebo některých propagačních akcí. 

  Abychom uvedli příklad, předpokládáme transakci o objemu 60 jednotek Japan 225 se 7,5pipovým spreadem. Pip v Japan 225 se rovná 1 bodu v ceně (1,00). 60 × 7,5 = 450 JPY.

  Při otevření transakce bude od P/L odečtena částka 450 JPY, a tedy ukazatel zisk/ztráta (P/L) po otevření transakce bude -450 JPY.  

  K tomu si navíc eBrókerház účtuje poplatek, dojde-li k držení pozice přes noc (overnight financing, dále jen OF) u obchodů, které na konci denního obchodování zůstávají otevřené. Z OF může být uplatněn kredit i debet, které se vypočítají na základě příslušné úrokové sazby pro měnu, ve které je podkladový dokument obchodován, plus navýšení (mark-up). Mark-up pro indexy CFD činí 2,5 %.

  Pokud je vypočítané OF procento kladné, znamená to, že příslušná částka bude přidána (připsána) na účet klienta. Negativní procento OF znamená, že daná částka bude odečtena (debetována) z účtu klienta. Pokud se uvedená měna CFD liší od měny účtu, bude převedena na měnu účtu dle v tu chvíli převažujících směnných kurzů.

  Výpočet procenta OF pro dlouhé pozice:

  Výpočet procenta OF pro krátké pozice:

  Pro získání výsledné částky z OF je procento OF (jak vypočítáno výše) násobeno velikostí objemu obchodu (v jednotkách základního jmění), jak uvádí vzorec níže:
  Částka plynoucí z obchodu drženého přes noc = objem obchodu × procento OF

  Při obchodování s futures indexy CFD je potřeba počítat  také s termíny expirací kontraktů a roll-overů. Znamená to, že v okamžiku, kdy kontrakt na instrument (například Japan 225) končí (expiruje), dochází k automatickému překlopení (dále roll-over) všech otevřených CFD pozic do následujících kontraktů v pořadí tak, že tyto pozice zůstávají i nadále otevřené s podmínkami nových  kontraktů. Při provádění roll-overu budou otevřené zisky/ztráty (P/L) upraveny dle cenového rozdílu mezi cenou právě expirovaného kontraktu a cenou instrumentu dle nového kontraktu, čímž se otevřené P/L udrží v chodu.  Při roll-overu dá otevřené P/L vzniknout pouze takovému navýšení spreadu, které je ekvivalentní spreadu zaplacenému při otevření pozice. Informace ohledně dat roll-overů se nacházejí na webových stránkách eBrókerház.

  Výsledky obchodování CFD mohou podléhat daňovým pravidlům ve státě bydliště klienta.

  Jak dlouho mám pozice držet a mohu si peníze vybrat dříve? Indexy CFD se obvykle drží méně než 24 hodin. Hotovost z CFD můžete čerpat v kterékoli chvíli v době obchodních hodin během pracovních dnů, ovšem výsledná cena nemusí nutně být výhodná pro vás či vaše investiční cíle.

  Jak podávat reklamace? Reklamace lze adresovat do eBrókerház emailem na compliance@ebrokerhaz.hu. V emailu prosím uveďte jméno klienta, číslo účtu (ID) a typ reklamace. Pokud klient s reakcí na svou reklamaci nebude spokojen, může se obrátit na Maďarskou národní banku nebo příslušný soud.

  Jiné související informace: Tento dokument s hlavními informacemi o produktu není vyčerpávající. Více informací o produktu a právně závazných podmínkách získáte na webových stránkách eBrókerház www.iforex.cz.


  V číselných hodnotách není započítána vaše aktuální daňová situace, což může ovlivnit to, jakou částku dostanete nazpět.
  Z Pozice automaticky uzavřena z důvodu automatické Ochrany marže.

  Pro stáhnutelnou verzi klikněte zde

 • KOMODITNÍ CFD

  O jaký produkt se jedná?

  Tento investiční produkt se nazývá Smlouva o vyrovnání rozdílu (CFD). CFD je mimoburzovním (OTC), pákovým a spekulačním finančním nástrojem, jehož hodnota je stanovena na základě hodnoty podkladových aktiv. Klient dosáhne zisku nebo ztráty z CFD na základě výběru a realizaci pokynů (koupit nebo prodat) a z výsledku následného směru pohybu hodnoty podkladových aktiv. Výše zisku nebo ztráty se stanoví na základě hodnoty podkladových aktiv ve chvíli otevření obchodu (pozice) a jejich hodnoty při uzavření obchodu. CFD se vyplácí pouze v hotovosti a klient nemá žádná práva k aktuálním podkladovým aktivům.

  Cílem CFD je dosáhnout zisku ze změny v ceně podkladových aktiv. V případě komoditních CFD jsou tyto ceny stanoveny na základě cenové nabídky komodit. eBrókerház tyto ceny získává od svého poskytovatele likvidity, který zase tyto ceny čerpá od agregátorů tržních dat, které shromažďují (agregují) data z příslušných burz. Trh pro většinu komodit je otevřen pět dnů v týdnu, od neděle do pátku. Konkrétní doby obchodování zjistíte na webových stránkách eBrókerház.

  Tento produkt je určen klientům, kteří chtějí provádět řízené transakce a těžit z krátkodobých pohybů cen z agregovaného výkonu podkladových aktiv z komoditních kontraktů a jsou ochotni nést riziko ztráty i celé investované částky v krátkém čase. Proto tento produkt není vhodný pro klienty, kteří si investovanou částku nemohou dovolit ztratit. Aby klient v této oblasti investování uspěl, měl by vytvářet informované predikce či předpoklady ohledně směřování ceny podkladových aktiv (ke kterémužto účelu může využívat nástroje, jež mu eBrókerház poskytuje k dispozici) a měl by pozorně sledovat stav kurzů, jelikož se mohou v krátkém čase velmi rychle změnit. 

  K otevření obchodu (pozice) s CFD instrumentem musí klient disponovat dostatečnými prostředky na účtu („Marže“). Požadovaná dostupná počáteční marže pro všechny komoditní smlouvy kromě zlata, je 10% (odpovídající páce 20:1), a 5% pro všechny smlovy se zlatem (odpovídající páce 20:1). To znamená, že pro otevření obchodu (pozice) se zlatem ve výši 10 000 EUR (velikost obchodu) by klient potřeboval na svém účtě minimální dostupnou marži o velikosti 500 EUR.

  Zisk nebo ztráta z (pohledu klienta na obchodní platformě) jsou stanoveny podle těchto vzorců:
  Pro pozice koupit (dlouhá pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při uzavření pozice - kurz nákup při otevření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Pro pozice prodat (krátká pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při otevření pozice - kurz nákup při uzavření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Zisk/ztráta (P/L) z uzavřených pozic se pak přepočítá do základní měny účtu klienta, pokud se měny liší, tak dle příslušného aktuálního tržního kurzu Nákup/Prodej v okamžiku uzavření pozice.

  Zisk/ztrátu také ovlivňují poplatky účtované eBrókerház, které jsou uvedeny níže.

  Zisk/ztráta se počítá a vykazuje na obchodní platformě průběžně a ztráty z pozic ovlivňují klientovu marži. Z důvodu regulace úrovně automatického uzavírání ztrátových obchodů („Ochrana Marže“) ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), jakmile finanční prostředky dostupné na klientově účtu (tj. klientův vlastní kapitál) poklesnou na úroveň rovnou nebo nižší, než 50 % Použité marže pro všechny otevřené obchody (tj. 50 % použité marže = udržovaná marže), spustí se mechanismus Ochrany marže a automaticky uzavře obchod, který spotřebovává největší část Použité marže nebo všechny otevřené obchody v daném instrumentu. Jakékoliv nerealizované zisky v otevřených pozicích se použijí na podporu ztrátových pozic na účtu klienta. Pokud má klient na jakékoliv otevřené pozici/e nastavený příkaz Stop Loss, některé nebo všechny tyto pozice mohou být automaticky uzavřeny před dosažení hodnoty Stop Loss příkazu kvůli povinnému automatickému mechanismu Ochrany marže.  Je důležité po celou dobu udržovat požadovanou úroveň marže na podporu otevřených pozic klienta. Další podrobnosti najdete v obchodních podmínkách.

  Rizika a zisky – jaké jsou?1

  Tento ukazatel rizika předpokládá 24hodinové držení pozice. Berte prosím na vědomí, že v některých situacích na trhu se může stát, že nebudete moci uzavřít pozici snadno nebo ji budete muset ukončit za cenu, která značně ovlivní návratnost vaší investice. Obchodování s CFD může být ovlivněno i tzv. skluzem (slippage) neboli nemožností zavřít pozici za požadovanou cenu, protože taková cena již není na trhu dostupná. CFD jsou OTC produkty a nelze je prodávat na žádné burze, v MTF či s nimi provádět jiné druhy obchodu.

  Tento produkt je vysoce rizikový. Ceny podkladových aktiv mohou v krátkém čase značně kolísat. Pokud dojde v důsledku tržní situace ke změně ceny (kurzu) proti směru pozice, kterou klient otevřel, pak by klient mohl utrpět i značnou ztrátu za velmi krátkou dobu, a to i do maxima celkového zůstatku na jeho obchodním účtu (včetně klientových vkladů a jakýchkoliv nakumulovaných zisků). Opatřením, které zabrání, aby se klient nestal dlužníkem, tzn. aby nevznikly požadavky převyšující dostupnou částku na účtu klienta, je smlouva o „Ochraně klienta proti zápornému zůstatku“. Na druhé straně dojde-li k takovéto změně ceny (kurzu) ve směru otevřeného obchodu, který klient zadal, může klient velmi rychle dosáhnout i velkého zisku.

  Zisky a ztráty jsou dány též mírou použitého pákového efektu. Vyšší poměr pákového efektu vede k vyšším ziskům, jestliže klient správně otevře pozici ve směru pohybu trendu, a k vyšším ztrátám, jestliže směr trendu jde proti volbě směru klienta. 

  Scénáře výkonu (v případě, kdy pozice není držena přes noc a není přítomen efekt skluzu):
  Níže jsou uvedeny příklady scénářů výkonu obchodování CFD instrumentů na základě WTI Oil.

  Pouze pro obyvatele Francie: V souladu s požadavky AMF mají všechny CFD vnitřní ochranu. Z tohoto důvodu otevřené pozice budou automaticky uzavřeny, buďto dosáhnou-li úrovně vlastní ochrany nebo úrovně Ochrany marže, podle toho, co nastane dříve.

  Co se stane, pokud vás eBrókerház nebude schopna vyplatit? V případě insolvence eBrókerház a neschopnosti vyplatit své klienty mají koncoví klienti nárok na náhradu až do výše 100 000,- EUR od Maďarskyinvestorského kompenzačního fondu (BEVA).

  Jaké jsou náklady? eBrókerház účtuje spread při nákupu CFD klientem. Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou CFD, který je násoben velikostí obchodu. Spready jednotlivých podkladových aktiv jsou uvedeny na webových stránkách eBrókerház, nicméně u každého klienta se mohou spready lišit u všech nebo některých položek podkladových aktiv na základě historie klienta, objemu aktivit nebo některých propagačních akcí. 

  Abychom uvedli příklad, předpokládáme transakci 250 jednotek (barelů) WTI Oil (Lehká americká ropa) se 4pipovým spreadem. Pip u ropy WTI Oil je 2. desetinné číslo v ceně (0,01). 250 × 0,04 = 10 USD 

  Při otevření transakce bude od P/L odečtena částka 10 USD, a tedy ukazatel zisk/ztráta (P/L) po otevření transakce bude -10 USD. 

  K tomu si navíc eBrókerház účtuje poplatek, dojde-li k držení pozice přes noc (overnight financing, dále jen OF) u obchodů, které na konci denního obchodování zůstávají otevřené. Z OF může být uplatněn kredit i debet, které se vypočítají na základě příslušné úrokové sazby pro měnu, ve které je podkladový dokument obchodován, plus navýšení (mark-up). Navýšení u komoditních párů činí 2,5 %. 

  Pokud je vypočítané OF procento kladné, znamená to, že příslušná částka bude přidána (připsána) na účet klienta. Negativní procento OF znamená, že daná částka bude odečtena (debetována) z účtu klienta. Pokud se uvedená měna CFD liší od měny účtu, bude převedena na měnu účtu dle aktuálních směnných kurzů.

  Výpočet procenta OF pro dlouhé pozice:

  Výpočet procenta OF pro krátké pozice:

  Pro získání výsledné částky z OF je procento OF (jak vypočítáno výše) násobeno velikostí objemu obchodu (v jednotkách základního aktiva), jak uvádí vzorec níže:
  Částka plynoucí z obchodu drženého přes noc = objem obchodu × procento OF

  Při obchodování s futures komoditními CFD kontrakty je potřeba počítat  také s termíny expirací kontraktů a roll-overů. To znamená, že v okamžiku, kdy kontrakt na instrument (například ropa WTI Oil ) končí (expiruje), dochází k automatickému překlopení (dále roll-over) všech otevřených CFD pozic do následujících kontraktů v pořadí tak, že tyto pozice zůstávají i nadále otevřené s podmínkami nových futures termínových kontraktů. Při provádění roll-overu budou otevřené zisky/ztráty (P/L) upraveny dle cenového rozdílu mezi cenou právě expirovaného kontraktu a cenou instrumentu dle nového kontraktu, čímž se otevřené P/L udrží v chodu. Při roll-overu dá otevřené P/L vzniknout pouze takovému navýšení spreadu, které je ekvivalentní spreadu zaplacenému při otevření pozice. Informace ohledně dat roll-overů se nacházejí na webových stránkách eBrókerház.

  Výsledky obchodování CFD mohou podléhat daňovým pravidlům ve státě bydliště klienta.

  Jak dlouho mám pozice držet a mohu si peníze vybrat dříve? Komoditní CFD se obvykle drží méně než 24 hodin. Hotovost z CFD můžete čerpat v kterékoli chvíli v době obchodních hodin během pracovních dnů, ovšem výsledná cena nemusí nutně být výhodná pro vás či vaše investiční cíle.

  Jak podávat reklamace? Reklamace lze adresovat do eBrókerház emailem na compliance@ebrokerhaz.hu. V emailu prosím uveďte jméno klienta, číslo účtu (ID) a typ reklamace. Pokud klient s reakcí na svou reklamaci nebude spokojen, může se obrátit na Maďarskou národní banku nebo příslušný soud.

  Jiné související informace: Tento dokument s hlavními informacemi o produktu není vyčerpávající. Více informací o produktu a právně závazných podmínkách získáte na webových stránkách eBrókerház www.iforex.cz


  V číselných hodnotách není započítána vaše aktuální daňová situace, což může ovlivnit to, jakou částku dostanete nazpět.
  Z Pozice automaticky uzavřena z důvodu automatické Ochrany marže.

  Pro stáhnutelnou verzi klikněte zde

 • KRYPTOMĚNOVÉ CFD

  O jaký produkt se jedná?

  Tento investiční produkt se nazývá Smlouva o vyrovnání rozdílu (CFD). CFD je mimoburzovním (OTC) pákovým spekulačním finančním nástrojem, jehož hodnota je stanovena na základě hodnoty podkladových aktiv. Klient dosáhne zisku nebo ztráty z CFD na základě výběru a realizaci pokynů (koupit nebo prodat) a z výsledku následného směru pohybu hodnoty podkladových aktiv. Výše zisku nebo ztráty se stanoví na základě hodnoty podkladových aktiv ve chvíli otevření obchodu (pozice) a jejich hodnoty při uzavření obchodu. CFD se vyplácí pouze v hotovosti a klient nemá žádná práva k aktuálním podkladovým aktivům.

  Cílem CFD je dosáhnout zisku ze změny ceny podkladových aktiv. V případě kryptoměn jsou tyto ceny stanoveny poptávkou po kryptoměnových směnách a jejich nabídkou, kde upřednostňovanou měnou je USD, příp. jiná měna, je-li tak uvedeno. eBrókerház tyto ceny získává od svého poskytovatele likvidity, který zase tyto ceny čerpá od agregátorů tržních dat, které shromažďují (agregují) data z kryptoměnových směn, jejichž produktem jsou tržní ceny jednotlivých kryptoměn vůči některé měně (převážně USD) nebo i jiné kryptoměně. Trh kryptoměn je otevřen sedm dní v týdnu.

  Tento produkt je určen klientům, kteří chtějí provádět řízené transakce a těžit z krátkodobých pohybů směnných kurzů z agregovaného výkonu podkladových aktiv a jsou ochotni nést riziko ztráty i celé investované částky v krátkém čase. Proto tento produkt není vhodný pro klienty, kteří si investovanou částku nemohou dovolit ztratit. Aby klient v této oblasti investování uspěl, měl by vytvářet informované predikce či předpoklady ohledně směřování ceny pokladových aktiv (ke kterémužto účelu může využívat nástroje, jež mu eBrókerház poskytuje k dispozici) a měl by pozorně sledovat stav kurzů, jelikož se mohou v krátkém čase velmi rychle změnit.

  IK otevření obchodu (pozice) s kryptoměnovým CFD instrumentem musí klient disponovat dostatečnými prostředky na účtu („Marže“).  Požadovaná dostupná počáteční marže u kryptoměn je 50 % (odpovídající páce 2:1). To znamená, že pro otevření obchodu o výši 10 000 EUR měl by mít klient na svém účtu minimální  počáteční marži 5 000 EUR.

  Zisk nebo ztráta z (pohledu klienta na obchodní platformě) jsou stanoveny podle těchto vzorců:
  Pro pozice koupit (dlouhá pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při uzavření pozice - kurz nákup při otevření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Pro pozice prodat (krátká pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při otevření pozice - kurz nákup při uzavření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Zisk/ztráta (P/L) z uzavřených pozic se pak přepočítá do základní měny účtu klienta, pokud se měny liší, a to dle příslušného aktuálního tržního kurzu Nákup/Prodej v okamžiku uzavření pozice.
  Zisk/ztrátu také ovlivňují poplatky účtované eBrókerház, které jsou uvedeny níže.

  Zisk/ztráta se počítá a vykazuje na obchodní platformě průběžně a ztráty z pozic ovlivňují klientovu marži. Z důvodu regulace úrovně automatického uzavírání ztrátových obchodů („Ochrana Marže“) ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), jakmile finanční prostředky dostupné na klientově účtu (tj. klientův vlastní kapitál) poklesnou na úroveň rovnou nebo nižší, než 50 % Použité marže pro všechny otevřené obchody (tj. 50 % použité marže = udržovaná marže), spustí se mechanismus Ochrany marže a automaticky uzavře obchod, který spotřebovává největší část Použité marže nebo všechny otevřené obchody v daném instrumentu. Jakékoliv nerealizované zisky v otevřených pozicích se použijí na podporu ztrátových pozic na účtu klienta. Pokud má klient na jakékoliv otevřené pozici/e nastavený příkaz Stop Loss, některé nebo všechny tyto pozice mohou být automaticky uzavřeny před dosažení hodnoty Stop Loss příkazu kvůli povinnému automatickému mechanismu Ochrany marže.  Je důležité po celou dobu udržovat požadovanou úroveň marže na podporu otevřených pozic klienta. Další podrobnosti najdete v obchodních podmínkách.

  Rizika a zisky – jaké jsou?1

  Tento ukazatel rizika předpokládá 24hodinové držení pozice. Berte prosím na vědomí, že v některých situacích na trhu se může stát, že nebudete moci ukončit pozici snadno nebo ji budete muset ukončit za cenu, která značně ovlivní návratnost vaší investice. Obchodování s CFD může být ovlivněno i tzv. skluzem (slippage) neboli nemožností zavřít pozici za požadovanou cenu, protože taková cena již není na trhu dostupná. CFD jsou OTC produkty a nelze je prodávat na žádné burze, v MTF či s nimi provádět jiné druhy obchodu.

  Tento produkt je vysoce rizikový. Ceny podkladových aktiv mohou v krátkém čase značně kolísat. Pokud dojde v důsledku tržní situace ke změně ceny (kurzu) proti směru pozice, kterou klient otevřel, pak by klient mohl utrpět i značnou ztrátu za velmi krátkou dobu, a to i do maxima zůstatku na jeho obchodním účtu (včetně vkladů klienta či jeho dalších naakumulovaných zisků). Opatřením, které zabrání, aby se klient nestal vůči eBrókerház dlužníkem, tzn. aby nevznikly požadavky převyšující dostupnou částku na účtu klienta, je smlouva o „Ochraně klienta proti zápornému zůstatku“. Na druhé straně dojde-li k takovéto změně ceny (kurzu) ve směru otevřeného obchodu, který klient zadal, může klient velmi rychle dosáhnout i velkého zisku.

  Zisky a ztráty jsou dány též mírou použitého pákového efektu. Vyšší poměr pákového efektu vede k vyšším ziskům, jestliže klient správně otevře pozici ve směru pohybu trendu, a k vyšším ztrátám, jestliže směr trendu šel proti volbě směru klienta.

  Scénáře výkonu (v případě, kdy pozice není držena přes noc a není přítomen efekt skluzu):

  Níže jsou uvedeny příklady scénářů výkonu obchodování CFD instrumentů na základě Bitcoinu (BTC/USD).

  Pouze pro obyvatele Francie: V souladu s požadavky AMF mají všechny CFD vnitřní ochranu. Z tohoto důvodu otevřené pozice budou automaticky uzavřeny, buďto dosáhnou-li úrovně vlastní ochrany nebo úrovně Ochrany marže, podle toho, co nastane dříve. 

  Co se stane, pokud vás eBrókerház nebude schopna vyplatit? V případě insolvence eBrókerház a neschopnosti vyplatit své klienty mají koncoví klienti nárok na náhradu až do výše 100 000,- EUR od Maďarsky investorského kompenzačního fondu (BEVA).

  Jaké jsou náklady? eBrókerház účtuje spread při nákupu CFD klientem. Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou CFD, který je násoben velikostí obchodu. Spready jednotlivých podkladových aktiv jsou uvedeny na webových stránkách eBrókerház, nicméně u každého klienta se mohou spready lišit u všech nebo některých položek podkladových aktiv na základě historie klienta, objemu aktivit nebo některých propagačních akcí. 

  Abychom uvedli příklad, předpokládáme obchod 1 jednotky Bitcoinu se 150 pipovým spreadem. Pip u Bitcoinu se rovná 1 bodu v ceně (1.00). 1 × 150 = 150 USD.

  Při otevření transakce bude od P/L odečtena částka 150 USD, a tedy ukazatel zisk/ztráta (P/L) po otevření obchodu bude -150 USD.

  K tomu si navíc eBrókerház účtuje poplatek, dojde-li k držení pozice přes noc (overnight financing, dále jen OF) u obchodů, které na konci denního obchodování zůstávají otevřené. Z OF může být uplatněn kredit i debet, které se vypočítají na základě příslušné úrokové sazby pro měnu, ve které je podkladový dokument obchodován, plus navýšení (mark-up). Extrémní tržní podmínky u kryptoměn mohou způsobit významnou fluktuaci navýšení.

  Pokud je vypočítané OF procento kladné, znamená to, že příslušná částka bude přidána (připsána) na účet klienta. Negativní procento OF znamená, že daná částka bude odečtena (debetována) z účtu klienta. Pokud se uvedená měna CFD liší od měny účtu, bude převedena na měnu účtu dle převažujících směnných kurzů.

  Výpočet procenta OF pro dlouhé pozice:

  Výpočet procenta OF pro krátké pozice:

  Pro získání výsledné částky z OF je procento OF (jak vypočítáno výše) násobeno velikostí objemu obchodu (v jednotkách základního jmění), jak uvádí vzorec níže:
  Částka plynoucí z obchodu drženého přes noc = objem obchodu × procento OF

  Výsledky obchodování CFD mohou podléhat daňovým pravidlům ve státě bydliště klienta.

  Jak dlouho mám pozice držet a mohu si peníze vybrat dříve? Kryptoměnové CFD se obvykle drží méně než 24 hodin. Hotovost z CFD můžete čerpat v kterékoli chvíli v době obchodních hodin během pracovních dnů, ovšem výsledná cena nemusí nutně být výhodná pro vás či vaše investiční cíle.

  Jak podávat reklamace? Reklamace lze adresovat do eBrókerház emailem na compliance@ebrokerhaz.hu. V emailu prosím uveďte jméno klienta, číslo účtu (ID) a typ reklamace. Pokud klient s reakcí na svou reklamaci nebude spokojen, může se obrátit na Maďarskou národní banku nebo příslušný soud.

  Jiné související informace: Tento dokument s hlavními informacemi o produktu není vyčerpávající. Více informací o produktu a právně závazných podmínkách získáte na webových stránkách eBrókerház www.iforex.cz.

  V důsledku extrémních tržních podmínek se též podmínky obchodování kryptoměn mohou často měnit. Klientům radíme, aby byli velmi opatrní a před samotným obchodováním vždy zkontrolovali obchodní podmínky.


  V číselných hodnotách není započítána vaše aktuální daňová situace, což může ovlivnit to, jakou částku dostanete nazpět.
  Z Pozice automaticky uzavřena z důvodu automatické Ochrany marže.

  Pro stáhnutelnou verzi klikněte zde

 • CFD PRO MĚNOVÉ PÁRY

  O jaký produkt se jedná?

  Tento investiční produkt se nazývá Smlouva o vyrovnání rozdílu (CFD). CFD je mimoburzovním (OTC) pákovým spekulačním finančním nástrojem, jehož hodnota je stanovena na základě hodnoty podkladových aktiv. Klient dosáhne zisku nebo ztráty z CFD na základě výběru a realizaci pokynů (koupit nebo prodat) a z výsledku následného směru pohybu hodnoty podkladových aktiv. Výše zisku nebo ztráty se stanoví na základě hodnoty podkladových aktiv ve chvíli otevření obchodu (pozice) a jejich hodnoty při uzavření obchodu. CFD se vyplácí pouze v hotovosti a klient nemá žádná práva k aktuálním podkladovým aktivům.

  Cílem CFD je dosáhnout zisku ze změny ceny podkladových aktiv. V případě měn jsou tyto ceny stanoveny bankovními transakcemi, kdy si banky vzájemně kotují ceny jedné měny proti ceně jiné měny („Měnové páry“). eBrókerház tyto ceny získává od svého poskytovatele likvidity, který zase tyto ceny čerpá od agregátorů tržních dat, které shromažďují (agregují) data ohledně mezibankovních transakcí za účelem vytvoření tržní ceny jedné měny proti jiné měně. Trh pro většinu měn je otevřen 24 hodin pět dnů v týdnu, od neděle 23:00 CET do pátku 22:00 CET. Konkrétní hodiny, kdy se obchoduje naleznete na stránkách eBrókerház.

  Tento produkt je určen klientům, kteří chtějí provádět řízené transakce a těžit z krátkodobých pohybů směnných kurzů z agregovaného výkonu podkladových aktiv a jsou ochotni nést riziko ztráty i celé investované částky v krátkém čase. Proto tento produkt není vhodný pro klienty, kteří si investovanou částku nemohou dovolit ztratit. Aby klient v této oblasti investování uspěl, měl by vytvářet informované predikce či předpoklady ohledně směřování ceny pokladových aktiv (ke kterémužto účelu může využívat nástroje, jež mu eBrókerház poskytuje k dispozici) a měl by pozorně sledovat stav kurzů, jelikož se mohou v krátkém čase velmi rychle změnit.

  K otevření obchodu (pozice) s CFD instrumentem musí klient disponovat dostatečnými prostředky na účtu („Marže“). Požadovaná dostupná počáteční marže pro většinu měnových párů1 je 3,33% (odpovídající páce 30:1) a 5% pro všechny ostatní měnové páry2 (odpovídající páce 20:1). To znamená, že pro otevření obchodu (pozice) se zlatem ve výši 10 000 EUR (velikost obchodu) by klient potřeboval na svém účtě minimální dostupnou marži o velikosti 333 EUR.

  Zisk nebo ztráta z (pohledu klienta na obchodní platformě) jsou stanoveny podle těchto vzorců:
  Pro pozice koupit (dlouhá pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při uzavření pozice - kurz nákup při otevření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Pro pozice prodat (krátká pozice): velikost obchodu (v jednotkách podkladových aktiv) × [kurz prodej při otevření pozice - kurz nákup při uzavření pozice] = zisk/ztráta (v jednotkách přepočítaných na měnu, v níž je daný obchodní účet veden)

  Zisk/ztráta (P/L) z uzavřených pozic se pak přepočítá do základní měny účtu klienta, pokud se měny liší, a to dle příslušného aktuálního tržního kurzu Nákup/Prodej v okamžiku uzavření pozice.

  Zisk/ztrátu také ovlivňují poplatky účtované eBrókerház, které jsou uvedeny níže.

  Zisk/ztráta se počítá a vykazuje na obchodní platformě průběžně a ztráty z pozic ovlivňují klientovu marži. Z důvodu regulace úrovně automatického uzavírání ztrátových obchodů („Ochrana Marže“) ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), jakmile finanční prostředky dostupné na klientově účtu (tj. klientův vlastní kapitál) poklesnou na úroveň rovnou nebo nižší, než 50 % Použité marže pro všechny otevřené obchody (tj. 50 % použité marže = udržovaná marže), spustí se mechanismus Ochrany marže a automaticky uzavře obchod, který spotřebovává největší část Použité marže nebo všechny otevřené obchody v daném instrumentu. Jakékoliv nerealizované zisky v otevřených pozicích se použijí na podporu ztrátových pozic na účtu klienta. Pokud má klient na jakékoliv otevřené pozici/e nastavený příkaz Stop Loss, některé nebo všechny tyto pozice mohou být automaticky uzavřeny před dosažení hodnoty Stop Loss příkazu kvůli povinnému automatickému mechanismu Ochrany marže.  Je důležité po celou dobu udržovat požadovanou úroveň marže na podporu otevřených pozic klienta. Další podrobnosti najdete v obchodních podmínkách.

  Rizika a zisky – jaké jsou?3  Tento ukazatel rizika předpokládá 24hodinové držení pozice. Berte prosím na vědomí, že v některých situacích na trhu se může stát, že nebudete moci uzavřít pozici snadno nebo ji budete muset ukončit za cenu, která značně ovlivní návratnost vaší investice. Obchodování s CFD může být ovlivněno i tzv. skluzem (slippage) neboli nemožností zavřít pozici za požadovanou cenu, protože taková cena již není na trhu dostupná. CFD jsou OTC produkty a nelze je prodávat na žádné burze, v MTF či s nimi provádět jiné druhy obchodu.

  Tento produkt je vysoce rizikový. Ceny podkladových aktiv mohou v krátkém čase značně kolísat. Pokud dojde v důsledku tržní situace ke změně ceny (kurzu) proti směru pozice, kterou klient otevřel, pak by klient mohl utrpět i značnou ztrátu za velmi krátkou dobu, a to i do maxima celkového zůstatku na jeho obchodním účtu (včetně klientových vkladů a jakýchkoliv nakumulovaných zisků). Opatřením, které zabrání, aby se klient nestal dlužníkem, tzn. aby nevznikly požadavky převyšující dostupnou částku na účtu klienta, je smlouva o „Ochraně klienta proti zápornému zůstatku“. Na druhé straně dojde-li k takovéto změně ceny (kurzu) ve směru otevřeného obchodu, který klient zadal, může klient velmi rychle dosáhnout i velkého zisku. 

  Zisky a ztráty jsou dány též mírou použitého pákového efektu. Vyšší poměr pákového efektu vede k vyšším ziskům, jestliže klient správně otevře pozici ve směru pohybu trendu, a k vyšším ztrátám, jestliže směr trendu jde proti volbě směru klienta. 

  Scénáře výkonu (v případě, kdy pozice není držena přes noc a není přítomen efekt skluzu):

  Níže jsou uvedeny příklady scénářů výkonu obchodování v CFD na základě měnového páru EUR/USD.


  Pouze pro obyvatele Francie: V souladu s požadavky AMF mají všechny CFD vnitřní ochranu. Z tohoto důvodu otevřené pozice budou automaticky uzavřeny, buďto dosáhnou-li úrovně vlastní ochrany nebo úrovně Ochrany marže, podle toho, co nastane dříve.

  Co se stane, pokud vás eBrókerház nebude schopna vyplatit? V případě insolvence eBrókerház a neschopnosti vyplatit své klienty mají koncoví klienti nárok na náhradu až do výše 100 000,- EUR od Maďarský fond ochrany investorů (BEVA).

  Jaké jsou náklady? eBrókerház účtuje spread při nákupu CFD klientem. Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou CFD, který je násoben velikostí obchodu. Spready jednotlivých podkladových aktiv jsou uvedeny na webových stránkách eBrókerház, nicméně u každého klienta se mohou spready lišit u všech nebo některých položek podkladových aktiv na základě historie klienta, objemu aktivit nebo některých propagačních akcí. 

  Abychom uvedli příklad, předpokládáme transakci o objemu 10 000 EUR pro měnový pár EUR/USD s 2pipovým spreadem. Pip u EUR/USD je 4. desetinné číslo v ceně (0,0001). 10 000 × 0,0002 = 2 EUR

  Při otevření transakce bude od P/L odečtena částka 2 EUR, a tedy ukazatel zisk/ztráta (P/L) po otevření transakce bude -2 EUR.

  K tomu si navíc eBrókerház účtuje poplatek, dojde-li k držení pozice přes noc (overnight financing, dále jen OF) u obchodů, které na konci denního obchodování zůstávají otevřené. Z OF může být uplatněn kredit i debet, které se vypočítají na základě příslušné úrokové sazby pro měnu, ve které je podkladový dokument obchodován, plus navýšení (mark-up).  Markup pro měnové páry je 0,75 % kromě exotických měnových párů, u nichž je možný vyšší markup, který se může lišit mezi dlouhou pozicí (Nákup) a krátkou (Prodej).

  Pokud je vypočítané OF procento kladné, znamená to, že příslušná částka bude přidána (připsána) na účet klienta. Negativní procento OF znamená, že daná částka bude odečtena (debetována) z účtu klienta. Pokud se uvedená měna CFD liší od měny účtu, bude převedena na měnu účtu dle v tu chvíli převažujících směnných kurzů.

  Výpočet procenta OF pro dlouhé pozice:

  Výpočet procenta OF pro krátké pozice:

  Pro získání výsledné částky z OF je procento OF (jak vypočítáno výše) násobeno velikostí objemu obchodu (v jednotkách základního aktiva), jak uvádí vzorec níže:

  Částka plynoucí z obchodu drženého přes noc = objem obchodu × procento OF

  Jak dlouho mám pozice držet a mohu si peníze vybrat dříve? CFD pro měnové páry se obvykle drží méně než 24 hodin. Hotovost z CFD můžete čerpat v kterékoli chvíli v době obchodních hodin během pracovních dnů, ovšem výsledná cena nemusí nutně být výhodná pro vás či vaše investiční cíle.

  Jak podávat reklamace? Reklamace lze adresovat do eBrókerház emailem na compliance@ebrokerhaz.hu. V emailu prosím uveďte jméno klienta, číslo účtu (ID) a typ reklamace. Pokud klient s reakcí na svou reklamaci nebude spokojen, může se obrátit na Maďarskou národní banku nebo příslušný soud.

  Jiné související informace: Tento dokument s hlavními informacemi o produktu není vyčerpávající. Více informací o produktu a právně závazných podmínkách získáte na webových stránkách eBrókerház www.iforex.cz.


  Měnový pár složený pouze ze dvou následujících měn: USD, EUR, JPY, GBP, CAD a CHF.
  Měnový pár složený z alespoň jedné měny, která se nepovažuje za hlavní měnu.
  V číselných hodnotách není započítána vaše aktuální daňová situace, což může ovlivnit to, jakou částku dostanete nazpět.
  Z Pozice automaticky uzavřena z důvodu automatické Ochrany marže.

  Pro stáhnutelnou verzi klikněte zde